Chứng nhận / Bằng cấp / Đăng ký 

 Chứng nhận / Bằng cấp / Đăng ký 

1인증서.jpg

 Bằng sáng chế 

2특허.jpg

 Chứng nhận sản xuất trực tiếp 

3직접생산.jpg

 Chứng chỉ KC 

4KC인증.jpg